İmtahan balınızı yoxlamaq üçün:


arzu

 

24 Fevral 2019

Mövzular

 

Buraxılış İmtahanı

(8-9-ci siniflər üçün)

Azərbaycan dili - Söz birləşməsi daxil olmaqla

Riyaziyyat - Həndəsi elementlər (bucaq, üçbucaq, dördbucaqlı)

İngilis dili - To be, Tense forms, Nouns

 

Blok İmtahanı

(8-9-19-11-ci siniflər üçün)

I Blok

Riyaziyyat - "Funksiya. Qrafiklər. Triqonometriya funksiyalar. Fiqurların sahəsi."

Fizika - "Molekulyar Kinetik enerji"

Kimya - "Elektiroliz. Hidroliz"

II Blok

Coğrafiya -

Riyaziyyat - "Funksiya. Qrafiklər. Triqonometriya funksiyalar. Fiqurların sahəsi."

Azərbaycan Tarix - "İbtidai icma quruluşu. Xanlıqlar d.o.

Ümumi Tarix - İbtidai icma quruluşu. Rusiya d.o"

III Blok

Azərbaycan dili - "II dərəcəli üzvlər"

Azərbaycan Tarix - "İbtidai icma quruluşu. Xanlıqlar d.o.

Ümumi Tarix - İbtidai icma quruluşu. Rusiya d.o"

Ədəbiyyat - "Nəcəf Bəy Vəzirov. Müsibəti-Fəxrəddin"

IV Blok

Biologiya - "Dayaq hərəkət aparatı"

Kimya - "Elektiroliz. Hidroliz"

 Riyaziyyat - "Funksiya. Qrafiklər. Triqonometriya funksiyalar. Fiqurların sahəsi."

 

Buraxılış İmtahanı

(10-11-ci siniflər üçün)

Azərbaycan dili - "Sintaktik əlaqələr"

Riyaziyyat - "Funksiya. Qrafiklər. Triqonometriya funksiyalar. Fiqurların sahəsi."

İngilis dili - "Noun. Pronoun. Adjective. Preposition. Modal verbs. Tag questions. İnterrogative sentence. Conjunction."

           

 

 

 

 

 

  19 May Bilik Yarışı 

(1-2-3-4-5-6-7-8-ci siniflər üçün)

 Mövzular

 

I  sinif

Azərbaycan dili - "Dostluq köməyi" d.o

Riyaziyyat - "Vaxt" d.o

Həyat bilgisi - "Yolumuz uğurlu olsun" d.o

İnformatika - "Kompüterdə yazıram" d.o

İngilis dili -  "Clothes"  d.o

 

II SİNİF

Azərbaycan dili - "Bayatılar"  d.o

Riyaziyyat - "Vurma  və bölmə əməli. Özünü qiymətləndirmə"  d.o

Həyat bilgisi - "Qənaət və israf" d.o

İnformatika - "Mətn redaktoru" d.o

İngilis dili - "Let's play"  d.o

III SİNİF

 Azərbaycan dili - "Qobustan" d.o

Riyaziyyat - "Tənlik qurmaqla məsələ həlli"  d.o

Həyat bilgisi - "Yarımçıq qalmış tikmə" d.o

İnformatika - "Mətnlərlə iş" mövzusu d.o

İngilis dili - "Weather and clothes" d.o

IV SİNİF

 Azərbaycan dili - "Zəhmət və zinət" d.o

Riyaziyyat - "Məlumatı araşdırın və təqdim edin."  d.o

Həyat bilgisi - "Ozon qatı" d.o

İnformatika - "Mətnlərlə iş"d.o

İngilis dili - "Months and dates" d.o

V SİNİF

Azərbaycan dili - "Mürəkkəb feillər və onların yazılışı"  d.o

Ədəbiyyat -  "Zəlimxan Yaqub "Bir dahi doğulub gəldi dünyaya"   d.o 

Riyaziyyat - "Ehtimal. Mümkün hallar əlverişli hallar" d.o

İngilis dili -   Unit9 Lesson2 "At the librarary"

Həyat bilgisi- "Səmavi və qeyri səmavi dinlər" d.o

Tarix - "Ulu öndərin yolu ilə"  d.o

İnformatika - "Bağa sadə fiqurlar çəkir" d.o

 

VI sinif

Azərbaycan dili - "Zərf və digər nitq hissəsi" d.o

Ədəbiyyat - "Ana rəhmi" əfsanəsi d.o

Riyaziyyat - "Həcm vahidləri. Silindirin həcmi" d.o

İngilis dili -  Unit7 Lesson4 "Can you cook? "

Həyat bilgisi- "Təbiətdəki təhlükələrdən qorunaq. Qəzalar, yol nişanlarına diqqət edək." d.o

Azərbaycan Tarix - "Albaniya V-VI əsrlərdə" d.o

Ümumi Tarix - "Roma mədəniyyəti" d.o

Coğrafiya - "" d.o

Biologiya - "Düzgün qidalanma"  d.o

 

VII SİNİF

Azərbaycan dili -"Nida"d.o 

Ədəbiyyat -  Bayram Həsənov "İki bala" d.o

Riyaziyyat - "Üçbuaq bərabərsizliyi" d.o

Azərbaycan Tarix - "XV-XVI əsrlərdə Azərbayan mədəniyyəti"  d.o

Ümumi Tarix -"Avropa və Amerika xalqlarının mədəniyyəti" d.o 

Coğrafiya - "" d.o

Fizika - "Dalğa . Mexaniki dalğa"  d.o

Biologiya - "Biomüxtəliflik"  d.o

Kimya - "Molyar qatılıq"d.o

İnformatika - "İnternetə necə bağlanmalı?" d.o 

İngilis dili -  Unit 8 Lesson 3 "Dance Dance Dance!"

 

VIII SİNİF

Azərbaycan dili - "Xitab. Ara sözlər"  d.o

Ədəbiyyat -  "Bomba" Ə.B.Haqverdiyev  "Türkün nəğməsi" M.Hadi d.o

Riyaziyyat - "Düzbucaqlı üçbucaq. Triqanometrik eyniliklər." d.o

İngilis dili -  Unit 7 Lesson 2  "Cartoons are not"

Azərbaycan Tarix - "Rus ordusu Təbrizə daxil olur."  d.o 

Ümumi Tarix - "Avropa və Amerika mədəniyyəti" d.o

Coğrafiya - ""  d.o

Biologiya - "Duyğu orqanların qüsurları"  d.o

İnformatika - "Düsturlarla iş"  d.o

Kimya - "Hidroliz" d.o

Fizika - "Naqillərin ardıcıl birləşməsi" d.o 

 

Aise - копия