İmtahan balınızı yoxlamaq üçün:


arzu

 

24 Fevral 2019

Mövzular

 

Buraxılış İmtahanı

(8-9-ci siniflər üçün)

Azərbaycan dili - Söz birləşməsi daxil olmaqla

Riyaziyyat - Həndəsi elementlər (bucaq, üçbucaq, dördbucaqlı)

İngilis dili - To be, Tense forms, Nouns

 

Blok İmtahanı

(8-9-19-11-ci siniflər üçün)

I Blok

Riyaziyyat - "Funksiya. Qrafiklər. Triqonometriya funksiyalar. Fiqurların sahəsi."

Fizika - "Molekulyar Kinetik enerji"

Kimya - "Elektiroliz. Hidroliz"

II Blok

Coğrafiya -

Riyaziyyat - "Funksiya. Qrafiklər. Triqonometriya funksiyalar. Fiqurların sahəsi."

Azərbaycan Tarix - "İbtidai icma quruluşu. Xanlıqlar d.o.

Ümumi Tarix - İbtidai icma quruluşu. Rusiya d.o"

III Blok

Azərbaycan dili - "II dərəcəli üzvlər"

Azərbaycan Tarix - "İbtidai icma quruluşu. Xanlıqlar d.o.

Ümumi Tarix - İbtidai icma quruluşu. Rusiya d.o"

Ədəbiyyat - "Nəcəf Bəy Vəzirov. Müsibəti-Fəxrəddin"

IV Blok

Biologiya - "Dayaq hərəkət aparatı"

Kimya - "Elektiroliz. Hidroliz"

 Riyaziyyat - "Funksiya. Qrafiklər. Triqonometriya funksiyalar. Fiqurların sahəsi."

 

Buraxılış İmtahanı

(10-11-ci siniflər üçün)

Azərbaycan dili - "Sintaktik əlaqələr"

Riyaziyyat - "Funksiya. Qrafiklər. Triqonometriya funksiyalar. Fiqurların sahəsi."

İngilis dili - "Noun. Pronoun. Adjective. Preposition. Modal verbs. Tag questions. İnterrogative sentence. Conjunction."

           

 

 

 

 

 

  14 Aprel Bilik Yarışı 

(1-2-3-4-5-6-7-8-ci siniflər üçün)

 Mövzular

 

I  sinif

Azərbaycan dili - "Qarı nənənin kələyi" d.o

Riyaziyyat - "Toplama və çıxmanın qarşılıqlı əlaqəsi" d.o

Həyat bilgisi - "Hörmət və qayğı" d.o

İnformatika - "Fiqurların çəkilməsi" d.o

İngilis dili -  "My house"  d.o

 

II SİNİF

Azərbaycan dili - "Odunun səhvi"  d.o

Riyaziyyat - "Vurma və bölmə əməli"  d.o

Həyat bilgisi - "Mənəvi keyfiyyətlər" d.o

İnformatika - "Klaviatura və siçan qurğusu" d.o

İngilis dili - "Orders "  d.o

III SİNİF

 Azərbaycan dili - "Cümlənin baş üzvləri. Mübtadə. Xəbər." d.o

Riyaziyyat - "Üçrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə bölmə"  d.o

Həyat bilgisi - "Qayda və qanun" d.o

İnformatika - "Şəklin fraqmenti" mövzusu d.o

İngilis dili - "Profession" d.o

IV SİNİF

 Azərbaycan dili - "Alma ağacı" d.o

Riyaziyyat - "İkirəqəmli ədədə bölmə. Qiyməti təqribi hesablama"  d.o

Həyat bilgisi - "Təbiət necə dəyişir?" d.o

İnformatika - "Mozaika və naxışların qurulması"d.o

İngilis dili - "What time is it?" d.o

V SİNİF

Azərbaycan dili - "Meşə simfoniyası"  d.o

Ədəbiyyat -  Nəqletmə xarakteri. Essenin elementləri."Uşaq və qarışqa"   d.o 

Riyaziyyat - "Dəyişənlər, aslılıqlar, qrafiklər" d.o

İngilis dili -  Unit 8 "Holiday"

Həyat bilgisi- "Dinimiz və mənsubiyyətimiz. İnsan gözəlliyi, onun əxlaq və davranışları." d.o

Tarix - "Ustad Şəhriyar"  d.o

İnformatika - "Alqoritmi necə təqdim etmək olar." d.o

 

VI sinif

Azərbaycan dili - "Sadə və düzəltmə zərf" d.o

Ədəbiyyat - "Dədə Qorqud, Basatın təpəgözü öldürməsi boyu" d.o

Riyaziyyat - "Uzunluq vahidləri. Bucaqlar" d.o

İngilis dili -  Unit6. Lesson2 "What is charity"

Həyat bilgisi- "Təhlükəsiz həyat. Gigiyena. Sağlamlığın şərtləri. Yoluxucu xəstəliklərdən qorunmaq." d.o

Azərbaycan Tarix - "Atropatean mədəniyyəti. " d.o

Ümumi Tarix - "Yunanıstan mədəniyyəti" d.o

Coğrafiya - "" d.o

Biologiya - "Fotosintez"  d.o

 

VII SİNİF

Azərbaycan dili -"Ədat"d.o 

Ədəbiyyat -  Elçin Hüseynbəyli"Nəvə" d.o

Riyaziyyat - "Xətti funksiya. İkidəyişənli xətti tənlik." d.o

Azərbaycan Tarix - ""  d.o

Ümumi Tarix -"Kilsənin yolları necə ayrildı." d.o 

Coğrafiya - "" d.o

Fizika - "Mail müstəvi. F.İ.Ə"  d.o

Biologiya - "Molyuskalar tipi"  d.o

Kimya - "Molyar qatılıq"d.o

İnformatika - "Say sistemi ilə bağlı məsələlər" d.o 

İngilis dili -  Unit 6 Lesson3 I love flowers.  ""

 

VIII SİNİF

Azərbaycan dili - "Cümlənin şəxsə görə növləri. Cümlənin intonasiyaya görə növləri."  d.o

Ədəbiyyat -  "Qurbanəli bəy"  M.Ə.Sabir "Əkinçi"d.o

Riyaziyyat - "Oxşarlıqlar. Nisbət. Tənasüb." d.o

İngilis dili -  Unit 5 Lesson3 "Let's save our beaches"

Azərbaycan Tarix - "İşğal davam edir."  d.o 

Ümumi Tarix - "Termidorçular. Napaleon" d.o

Coğrafiya - ""  d.oPar-

Biologiya - "İfrazat sistemi"  d.o

İnformatika - "Ölçülü qrafiklər"  d.o

Kimya - "Oksidləşmə. Reduksiya reaksiyaları." d.o

Fizika - "Cərəyanşiddəti və onun ölçülməsi." d.o 

 

Aise - копия