İngilis dili dərsləri

Sözönləri (Prepositions) mövzusuna aid izah.

Artikıl (Articles) mövzusuna aid izah

1 sual - 1 cavab

When (andə-əndə) haqqında qısa izah

1 sual - 1 cavab

Nisbi bağlayıcıların (Relative clauses) izahı

İndiki Sadə Zaman (Present Simple) mövzusuna aid izah

Nisbi bağlayıcılar (Relative Clauses) mövzusuna aid izah

1 sual - 1 cavab

Passive Voice (Məchul növ) mövzusuna aid testin izahı.

1 sual - 1 cavab

Sifəf / zərf (adjective /adverb) mövzusuna aid izah

Sifətlər (Adjectives) mövzusuna aid izah

Sözönləri (Prepositions) mövzusuna aid izah

1 sual - 1 cavab

Neither/either əvəzliklərinin izahı